روز: نوامبر 11, 2015 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

همیار سیستم با ارائه دو نرم افزار پزشکی اختصاصی خود یعنی نرم افزار پرسش و پاسخ از دکتر و نیز نرم افزار نوبت دهی…