روز: می 12, 2019 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نوشتن می تواند زبان احساس یک فرد باشد. جمله ها هر چند کوتاه یا بلند هر یک گوشه ای از زوایای یک قضیه یا…